Saturday, April 13, 2024

A kivételes kormányzás és a demokrácia a válságok korszakában – Kivételes kormányzás a 2010 utáni Magyarországon (ELTE Eötvös Kiadó, 2024)

Megjelent a legújabb egyetemi jegyzetem "A kivételes kormányzás és a demokrácia a válságok korszakában – Kivételes kormányzás a 2010 utáni Magyarországon" címmel az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában.


A globális ökológiai és klímaválsággal elértünk a kivételes állapot korszakába, ennek visszavonhatatlan bizonyítéka a Covid19-járvány és a nyomában járó egészségügyi, politikai, gazdasági és társadalmi válságkomplexum. Jelen kötet fő célja, hogy eligazodást nyújtson a hazai társadalomtudományi (különösen a jogász- és a politikatudományi) képzésben részt vevő hallgatók számára a kivételes kormányzás elméletét és empirikus tapasztalatait illetően. A kötet átfogó jelleggel kívánja megragadni a kivételes állapot és a globális válságok kapcsolatát, amelynek eddigi legösszetettebb megnyilvánulását, a koronavírus okozta válságot egyfajta vizsgálandó esettanulmánynak tekinti. Mivel jelentős elméleti anyagot fog át, ezért a jegyzet alkalmas a rendkívüli jog- és politikai renddel, a kivételes eszközökkel való kormányzás alapvető irodalmainak megismerésére, továbbá a kivételes kormányzás kortárs empirikus tapasztalatainak megbeszéléseken, vitákon keresztül történő feldolgozására. A téma komplex, jog- és alkotmányelméleti, valamint politikatudományi megközelítése olyan látásmódot biztosít, amelyre az interdiszciplináris megközelítésmódra támaszkodó jogász- és politológushallgatóknak mindenképpen szüksége lehet.


Jelen kötet a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében készült.

Thursday, April 4, 2024

Law and Democracy under the Pressure of Extraordinary Governance Measures (MPSA, 4 April 2024)

I had a lecture at 81st Annual Midwest Political Science Association Conference, April 4-7, 2024, Chicago, IL.

Law and Democracy under the Pressure of Extraordinary Governance Measures. The Extraordinary Governance Measures in Hungary

The authoritarian populist right-wing has rapidly reborn in the field of authoritarian state and emergency governance, moreover the COVID-19 crisis gave a new rise this phenomenon mainly at the expense of civil society. The failures of liberal democracy opened the way of authoritarian populist right-wing populism in Central and Eastern Europe (CEE), which on the one hand remained integrated into the neoliberal capitalism and on the other hand dismantled the legal basis of liberal constitutionalism. Investigating the authoritarian populist regime in Hungary, it has been argued that Hungarian authoritarian populism established this politics from the migration crisis of 2015 on the permanent state of exception and extraordinary governance measures (EGMs). The COVID-19 crisis and the war offered a new opportunity to maintain and extend the emergency measures. Prime Minister, Viktor Orbán found the way to capitalize the pandemic crisis and introduced the overlapping exceptional measures. Relying on the political theoretical and legal concept of exceptional governance, it has been argued and analysed in this paper that the new forms of authoritarianism in Hungary is based on the extraordinary measures.

Monday, March 4, 2024

Exceptional Governance Measure in the Era of Climate and Ecological Crisis (FFLCH–University of São Paulo Cultura e Extensão Universitária Summer School March 4-7, 2024)


.

Description of the Course

In times of emergency, crises, ecological, public health and social crises (polycrisis) (Henig–Knight, 2023), the strengthening of executive power is therefore a natural phenomenon, both historically and politically, as is the (constitutional) desire of legal and political systems and communities to limit the use of extraordinary measures of governance. It follows that, in modern constitutional systems, the temporary suspension of normality, of the constitutional normal state, cannot in principle be considered undemocratic, since the purpose of this drastic step is precisely to protect the status quo. In any objective emergency (especially in the case of a pandemic that is in many respects uncertain and gives rise to doubts), the question of whether governance by extraordinary means is democratic is a very difficult one. Even more so since there can be legitimate disagreements between societies and within societies about the balance between civil liberties and public health. I think that COVID-19 (and the embedding of emergency models in the ideological and historical debates of the 20th century and beyond) has shown that we need to fundamentally rethink the paradigm of exceptional governance and that we can by no means rely on absolutes. In other words, the concentration of executive power is not anti-democratic in principle, but it can easily become so without active (and of course extraordinary compared to the normal state of affairs) controls.

In the framework of the course, a huge emphasize will be put on the Central Eastern European (especially Hungarian) experiences of extraordinary governance. For almost a decade, Hungary has had at least one (sometimes two) extraordinary measure in force at the same time and has achieved continuous exceptional government. All this raises several dilemmas, since (as we have seen) governing by extraordinary means is not in itself undemocratic, but if the executive power primarily performs its tasks in an extraordinary manner, then this has very serious social and political consequences and this also leaves its mark on democracy.

The course will deal with the era of legal and political exceptionalism and its manifestations in the framework of polycrisis. The global ecological and climate crisis has brought us to an era of exceptionalism, as irrevocably demonstrated by COVID-19 and the complex of health, political, economic and social crises that followed. As the pandemic has made the exceptional order more visible than ever before in our daily lives, a complex social science explanation and conclusions must be drawn. The aim of the course is to describe and capture exceptionalism in legal and policy theory and to contribute to the national academic discourse on the subject.

Friday, February 2, 2024

A válságok és kivételes jogrendek történeti perspektívában (Múltunk, 2023/4.)

Megjelent A válságok és kivételes jogrendek történeti perspektívában című tanulmányom a Múltunk 2023/4. számában.

Múltunk 2023/4. 182–201. pp.

Ebben a tanulmányban a kivételes jogrendet a közelmúlt történeti perspektívájából járom körül, és azt vizsgálom, hogy a 20. század és a kora 21. század válságai és az azokkal együtt járó rendkívüli állapotok hogyan járultak hozzá ahhoz, hogy mára a végrehajtó hatalom lényegében univerzális lehetőséget lát egy gazdasági, pénzügyi, társadalmi válsághelyzetben. A tanulmányban a rendkívüli jogrend első ránézésre két különleges esetét (a gazdasági kivételes állapotot, valamint a terrorizmus elleni küzdelmet) elemzem elsősorban az USA, tágabb kontextusban a nyugati demokráciák összefüggésében, azonban éppen ezek az esetek világítanak rá arra, hogy a rendkívüli állapot mennyire része lett annak, amit „normalitásnak” nevezünk: a tanulmányban tehát azt vizsgálom meg, hogy a mindennapossá váló rendkívüli jogrend milyen történeti kontextusai vannak.


Thursday, February 1, 2024

A kivételes jogrend és a demokrácia (Politikatudományi Szemle, 2023/3.)

Megjelent A kivételes jogrend és a demokrácia című tanulmányom a Politikatudományi Szemle 2023/3. számában.

Politikatudományi Szemle XXXII/3. 29–52. pp.
https://doi.org/10.30718/POLTUD.HU.2023.3.29

A kivételes hatalomgyakorlás hosszú ideje a viták középpontjában áll, hiszen a lényegét tekintve a megoldás a normalitástól való elszakadás és a politikai vezető(k), különösen a végrehajtó hatalom szinte korlátlan hatalommal való felruházása. A kivételes hatalomgyakorlás legnagyobb dilemmája az, hogy miként őrizhető meg a kivételes eszközökkel védendő status quo (azaz a fennálló „normalitás”) a végrehajtó hatalom rendkívüli aktivizálásának segítségével. Mindez különösen a hatalommegosztáson alapuló alkotmányosság és a liberális demokráciák tekintetében vet fel igen jelentős problémákat, ugyanis azok egyik legfontosabb működési szabálya, a hatalommegosztás elve kerül „kikapcsolásra” időlegesen a kivételes esemény elhárításának/elhárulásának idejére. Természetesen a hatalommegosztást és a jogállamiságot tekintve idővel helyreáll a rend és pusztán időbeli késéssel érvényesül a hatalmi ágak elválasztása, ennek ellenére a kivételesség mindig a végrehajtó hatalom előtérbe kerülését, továbbá a törvényhozás és a bírói kontroll gyengülését eredményezi. Mindezek alapján joggal merül fel az a dilemma, hogy a szükséghelyzetek kezelésére szolgáló kivételes állapot eredendően antidemokratikus-e vagy pedig éppen a demokrácia normál állapotban való fenntartásának eszköze. Ebben a tanulmányban a Covid–19 kapcsán vizsgálom meg a kivételes állapot és a demokrácia összetett és ellentmondásos kapcsolatát. A teljesebb képhez azonban utalni kell arra is, hogy mivel a kivételes állapot által hordozott antidemokratikus veszélyforrások elsősorban a felhatalmazással rendelkező kormányzatokhoz kötődnek és ezek a jelenségek fokozottan meghatározták a második világháború utáni politikaelméleti tendenciákat, a végrehajtó hatalomnak komoly szerepe lehet az autokráciák kialakulásában. Éppen ezért jelen tanulmányban az elméleti kiindulópontok tisztázása után először történeti kontextusban tárgyalom a végrehajtó hatalomban rejlő autoriter tendenciákat, amelyek a XX. század eszmeés politikatörténetében az alkotmányos diktatúra problematikájával kapcsolatban jelentkeztek, manapság pedig a kormányzati filozófiák átalakulásában, egyfajta állandó válságmenedzseri kormányzati filozófiában öltenek testet. Ezután térek rá arra, hogy a közelmúlt egymásra torlódó válságai közül a globálisan talán legmeghatározóbb Covid–19- pandémia kapcsán áttekintsem és elemezzem azokat a szakirodalmakat, amelyek a kivételes jogrend és kormányzás demokráciaproblémáival foglalkoznak. A többszempontú (történeti és kortárs megközelítéseket egyaránt vizsgáló) elemzés fő kérdése tehát, hogy a rendkívüli eszközökkel való kormányzás miként és hogyan hat a demokráciára, melyek azok az eszközök és módszerek, amelyek segítségével gátat szabhatunk a végrehajtó hatalom autoriter jellegének a vészhelyzeti időszakban.


Saturday, December 23, 2023

Emergency Power in Hungary and the COVID-19 (Canadian Journal of European and Russian Studies)

My new paper has been published:

Antal, Attila. 2023. “Emergency Power in Hungary and the COVID-19”. Canadian Journal of European and Russian Studies 16 (3):59-77. https://doi.org/10.22215/cjers.v16i3.3727.

We live in an era of overlapping states of exceptions: the climate and ecological emergency, the permanent crisis of global capitalism, the migration crisis, the COVID-19 pandemic. Relying on the Hungarian political regime, this paper investigates how and why exceptional measures restructure our life. It can be argued that the main outcome of the exceptional measures is the rise of a new executive power, and it is demonstrated how heavily authoritarian regimes rely on the state of exception. It has been argued here that behind the strengthening of the emergency power there is the new rise of unlimited executive power, which is nothing more than the legal and political fulfilment of two-thirds majority power. Upon the case of the permanent state of exception of the Orbán regime, it can be said that the COVID-19 as an epidemiological crisis cannot be traced back to the Orbán administration, but the executive power has found a way to create a new political crisis based on the epidemic. The paper briefly discusses the impact of the 2022 Hungarian national election campaign period and the Russian aggression against Ukraine in February 2022 on the Hungarian emergency powers.

Wednesday, November 29, 2023

Antal Attila az ELTE ígéretes kutatói között (2023. november 24.)

 Az a megtiszteltetés ért, hogy 2023. november 24-én, A tudományos kutatás napja az ELTE-n rendezvény keretében átvehettem az "ELTE ígértes kutatója" elismerést jogtudomány kategóriában. A tudósítás itt olvasható az ELTE honlapján, a bemutatkozás itt érhető el, a bemutatkozó videó pedig itt nézhető meg.Thursday, September 28, 2023

The Extraordinary Governance and Democracy in Central and Eastern Europe (CEPSA, 28-29 September 2023)

I have participated at the 27th Annual Central European Political Science Association (CEPSA) conference, 28-29 September 2023. My paper's title: The Extraordinary Governance and Democracy in Central and Eastern Europe.

This lecture was prepared within the postdoc project “The State of Emergency in the Era of Global Ecological and Pandemic Crisis” financed by the National Research, Development and Innovation Office, Postdoctoral Excellence Program of Hungary, ID-number: 139007, hosting institution: ELTE Faculty of Law.

Saturday, September 23, 2023

The Extraordinary Governance Measures in Hungary (Towards a Siege Mentality?, online workshop, 23 September 2023)

I have participated at the Towards a Siege Mentality? Crisis, Authoritarianism, and Emergency Powers in the Long Twentieth Century Virtual workshop, 22-23 September 2023. My paper's title: The Extraordinary Governance Measures in Hungary.

This lecture was prepared within the postdoc project “The State of Emergency in the Era of Global Ecological and Pandemic Crisis” financed by the National Research, Development and Innovation Office, Postdoctoral Excellence Program of Hungary, ID-number: 139007, hosting institution: ELTE Faculty of Law.

Thursday, September 21, 2023

The Extraordinary Governance Measures of Authoritarian Populism in the Era of Global Crisis (Crises and Transformations, Berlin, 21-22 September 2023)

 I have participated at the conference of Crises & Transformations Actors, Politics and Strategies in Central and Southeastern Europe after 2008, which has been organized 21-22 September 2023, in Berlin, Germany. My paper's title: The Extraordinary Governance Measures of Authoritarian Populism in the Era of Global Crisis.

This lecture was prepared within the postdoc project “The State of Emergency in the Era of Global Ecological and Pandemic Crisis” financed by the National Research, Development and Innovation Office, Postdoctoral Excellence Program of Hungary, ID-number: 139007, hosting institution: ELTE Faculty of Law.